【DP】String Distance – 20HDU多校D2T12

传送门

题意是说给两个字符串|n|\leq10^5,|m|\leq20
|q|\leq10^5次询问,每次给出n的一个区间[l,r]

求区间内与字符串M的编辑距离(只有插入和删除操作)。


做法是先发现插入操作是无用的,因为再某个点插入可以等价转化为把对面字符串的对应位置删掉。所以ans=[l,r]+|m|-2LCS

那如何快速求最长公共子序列,要先发现m其实很小只有20。所以可以用另外一种求LCS的方法:

f[i][j]表示B[i]为止的,长度为jLCSA串的最短前缀长度。

同时用另外一个g[i][j]表示A[i] \to A[n]内字符j第一次出现的位置。

f[i][j]=min(f[i-1][j],g[l+f[i-1][j-1]][b[i]]-l+1)

这样求一次LCS复杂度为O(m^2)

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int maxn = 100010;
int e[maxn][30], f[22][22];
char s[maxn], p[30];
int main()
{
  freopen("1012.in", "r", stdin);
  freopen("r.txt", "w", stdout);
  cin.tie(0); cout.tie(0); ios::sync_with_stdio(0);
  int T; cin >> T;
  while(T--)
  { 
    cin >> (s + 1) >> (p + 1);
    int n = strlen(s + 1), m = strlen(p + 1);
    for(int i = 'a'; i <= 'z'; i++) e[n + 1][i - 'a'] = n + 1;
    for(int i = n; i > 0; i--)
    {
      for(int j = 'a'; j <= 'z'; j++)
        e[i][j - 'a'] = e[i + 1][j - 'a'];
      e[i][s[i] - 'a'] = i;
    }
    // cerr << e[2]['q' - 'a'] << endl;
    int q; cin >> q;
    while(q--)
    {
      int l, r; cin >> l >> r;
      memset(f, 0x3f, sizeof f); 
      for(int i = 0; i <= m; i++) f[i][0] = 0;

      int len = r - l + 1, ans = 0;
      for(int j = 1; j <= m; j++)
      {
        for(int i = 1; i <= m; i++)  
        {
          f[i][j] = min(f[i - 1][j], f[i][j]);
          int prelen = f[i - 1][j - 1];
          if(l + prelen <= r && e[l + prelen][p[i] - 'a'] <= r)
            f[i][j] = min(f[i][j], e[l + prelen][p[i] - 'a'] - l + 1);
          if(f[i][j] <= len) ans = max(ans, j);
        }
      }
      // cerr << f[3][3] << endl;
      cout << len + m - 2 * ans << endl;
    }
  }
}

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注