【2019HDU多校】扩展kmp模板题

传送门

扩展KMP模板题

要你求对于每个后缀,与前缀匹配的最大长度

是我太菜了,居然不知道有这个算法。。。。。被签到题自闭十万年

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int maxn = 1e6 + 233;
typedef long long ll;
bool vis[maxn];
char a[maxn], b[maxn];
int nxt[maxn], f[maxn];
int main()
{
  int T; cin >> T;
  while(T--)
  {
    scanf("%s" , a);
    int n = strlen(a);
    memset(nxt, 0, sizeof nxt);
    nxt[0] = n;
    int j = 0;
    while(j + 1 < n && a[j] == a[j + 1]) j++;
    nxt[1] = j;
    int p0 = 1;
    for(int i = 2; i < n; i++)
    {
      if(i + nxt[i - p0] < nxt[p0] + p0) nxt[i] = nxt[i - p0];
      else 
      {
        j = max(0, nxt[p0] + p0 - i);
        while(a[j] == a[i + j] && i + j < n) j++;
        nxt[i] = j;
        p0 = i;
      }
    }
    ll ans = 0;
    for(int i = 1; i < n; i++)
    {
      if(nxt[i] == n - i) ans += nxt[i];
      else ans += nxt[i] + 1;
    }
    printf("%lld\n", ans);
  }
}

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注