【2019HDU多校】HDU6579 线性基

传送门

题意是说会依次给m次操作,要么在序列后面加一个数,要么问你区间[L, R]里的最大异或和。

做法很有技巧。维护前缀的线性基。f[x][i]代表前x个数第i位的代表的基是哪个数。

但是不是一般的方法直接维护,而是只留下最靠后加入的。所以还需要一个pos[x][i]代表f[x][i]是第几个数。

这样在查询f[r][i]的时候如果第i位的pos是小于l的(pos[r][i] < l),这一位就不合法舍去。

因为在插入的时候是在此位存在的情况下维护尽量靠后的。所以答案一定是最大的。

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int maxn = 5e5 + 233;
int f[maxn][33], pos[maxn][33];
inline int Read() 
{
  int x=0,f=1; char ch=getchar(); 
  while (ch<'0'||ch>'9') {if (ch=='-') f=-f; ch=getchar();}
  while (ch>='0'&&ch<='9') x=x*10+ch-'0',ch=getchar();
  return x*f;
}
char s[30];
inline void writeln(int x)
{
  if (x<0) putchar('-'),x=-x; 
  if (!x) putchar('0'); else 
  {
    int len=0; 
    while (x) s[++len]=x%10+'0',x/=10;
     while (len) putchar(s[len--]);
  } 
  putchar('\n');
}
void add(int x, int v)
{
  for(int i = 30; i 
Read the rest